Home

สวัสดี ครับ…!

ขอแนะนำตัว

เราเป็นทีมออกแบบ พัฒนา แอปลิเคชั่นบนมือถือ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรม อาคารอัจฉริยะ บ้านอัตโนมัติต่างๆ และนำอุปกรณ์ IoT เข้ามาผสมผสานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันและอนาคต

Araiwah